Vad vi uppnår

Under mer än 25 år har vi på Xplan byggt upp unik kunskap inom många olika branscher, samtidigt som erfarenheten visar att kundernas utmaningar ofta är branschoberoende.

Vi har sammanställt några genomförda uppdrag som är utmärkande för vårt sätt att arbeta och för vad vi har uppnått tillsammans med våra kunder.
Många samarbeten börjar med utmaningar som:

"Vi kan vår marknad men har svårt att allokera tid till proaktiva sälj- och marknadsinsatser."
"Vi upplever problem med att sälja hela vårt erbjudande, vi säljer det vi känner oss trygga med."
"Vi har svårt att bredda kontaktytorna hos våra kunder."
"Vi har tydliga finansiella mål men otydliga handlingsplaner."
"Vi arbetar mycket men inte alltid effektivt."
"Vi har en bra affärsplan på pappret men har aldrig lyckats genomföra den och de aktiviteter som krävs."

Detta är exempel på problem som många verksamheter har idag. Vilka är dina utmaningar?

Några utvalda kundprojekt

 

Från spridd back-office till effektiv säljsupport

Ett kontorsföretag med försäljning till alla typer av organisationer utsätts allt mer av konkurrens från både nya konkurrenter och gamla. För att kunna behålla trycket mot marknaden och samtidigt utveckla kunskapen hos säljarna krävs...
Läs mer »

 

Varaktigt förändrat affärsbeteende

Försäkringsbolagen har successivt börjat sänka ersättningsnivåerna till mäklarledet och samtidigt fördelat ersättningen över fler år. För att möta denna förändring måste ...
Läs mer »

 

Från reaktiva till proaktiva säljprocesser

Stor internationell revisions- och konsultbyrå inser att man måste drastiskt ändra sina säljprocesser och utveckla säljkompetensen hos revisorer och konsulter för att möta de omvärldsförändringar...
Läs mer »

 

Ökad struktur och ökad nykundsbearbetning

Ett av de ledande mäklarföretagen inom försäkringsbranschen inser att man måste hitta en bättre affärsmässig struktur och öka affärseffektiviteten bland sina medlemsföretag. Utgångsläget var att alla hade fullt upp att göra, men lite tid över för kundbearbetning...
Läs mer »

 

Implementering av en enhetlig strategisk affärsplan

En internationell koncern har för lågt TB pga att några dotterbolag bedriver sin verksamhet mer som en fristående verksamhet än som en del i en koncern. Denna suboptimering gör att de andra bolagen i koncernen drabbas av lägre vinster och att koncernen...
Läs mer »

 

Förändringsarbete i oroliga tider

En stor industrikoncern befinner sig i en omfattande organisationsförändring samtidigt som ägarbilden blir oklar. Det påbörjade förändringsarbetet måste fortgå trots intern turbulens. En chef i en ledande nyckelposition....
Läs mer »

 

Från låg motivation till ett starkt engagemang

En stor statlig organisation som tagit fram ett nytt ”koncept” för effektivisering av organisationen. Ute på de olika enheterna omförhandlas avtalen för de nya funktioner som ska finnas med i det framtida arbetssättet. Pressbevakning med interna ”läckage”...
Läs mer »

 

Skapandet av en effektiv kommunikationsstruktur

Ett svenskt företag med ambitionen att befästa sin roll som marknadsledare. För att lyckas med detta insåg ledningen att en avgörande kritisk framgångsfaktor var hela affärsorganisationens...
Läs mer »

 

Klämd mellan två sköldar

En underleverantör till tung svensk industri står inför problemet med risk att tappa försäljning när orderingången till industrins befintliga kunder minskar. För att bibehålla sin försäljningsvolym ställs krav från ledningen att...
Läs mer »

 

Utrullning av en skarp målstyrningsprocess

Missnöjd styrelse. Ledningsgrupp i ett företag med försäljning i över 50 länder och med mål, som överhuvudtaget inte var utkommunicerade och nedbrutna till dem som skulle leverera. Genom att medarbetarna inte...
Läs mer »

 

Strategisk partner för att säkra ledarkompetensen

Svenskt börsbolag med många affärsområden där de olika chefernas ledarkompetens varierade högst avsevärt. Då detta fick direkta konsekvenser på affärsresultaten, såg ledningen nödvändigheten av...
Läs mer »

 

Från heterogena till homogena arbetssätt

Ett av Sveriges ledande industriföretag med flera tusen anställda såg ett tydligt behov av att uppnå världsklass när det gäller ledarskap och affärsmannaskap för att kunna nå en ledande position på sin marknad. En kritisk framgångsfaktor var...
Läs mer »

 

Stöd åt chef i dennes karriärval

Försäljningschef på ett medelstort bolag inom försäkringsbranschen känner sig tveksam till hur han ska kompetensutveckla sig och hur han ska bygga personliga nätverk för att komma vidare i sin karriär...
Läs mer »

 

Personlig rådgivare med kort framförhållning

Högt uppsatt chef på stor affärsbank får i uppdrag att bygga upp ett nytt affärskoncept. Det finns inga kunder och ingen annan aktör som har ett liknande koncept...
Läs mer »

 

Försäljning av det egna företaget

Ett mindre ägarlett företag har problem med lönsamheten samtidigt som ägaren har funderingar på att sälja företaget för att satsa på annan verksamhet. Utmaningen bestod i att dels få upp lönsamheten dels att...
Läs mer »

 

Från händelsestyrd till målstyrd

Två individer i företagets norra region levererar inte i linje med företagets mål och strategier. En av orsakerna till detta är en generell rädsla för att arbeta sig upp i maktbasen hos nyckelkunden. En annan...
Läs mer »

 

Vikten av att bryta ny mark och få nya kunder

Ett stort internationellt konsultbolag ville göra en satsning på att etablera ett antal nya ”storkunder”. Man valde ut några av de största företagen samt organisationerna inom offentlig förvaltning. Dessa ville man nu skapa nya inbrytningar hos och...
Läs mer »