Social Selling

Vi ger konkreta verktyg för hur du via sociala media: Fångar strategisk och taktisk information om kunder och prospekts Får tillgång till beslutsfattare och påverkare Bygger ett starkt personligt varumärke gentemot relevanta målgrupper Initierar och utvecklar relationsresor Kombinerar fysiska och digitala nätverk Får bästa utväxling på företagets och säljansvarigas närvaro på LinkedIn Med social selling […]

Affärsekonomi

Sälj-och affärsekonomi

Vi ger er träning och verktyg inom områden som: Stärker medvetenheten om den egna påverkan av det ekonomiska resultatet Tydliggör effekten på lönsamheten vid prisjusteringar Säkerställer förståelse för ekonomiska begrepp och dess samband Identifierar och implementerar affärsstyrning genom ekonomiska nyckeltal Skapar en förmåga att framgångsrikt kunna driva affärsförhandlingar med ekonomiska argument Utvecklar förmågan att skapa […]

Säljteknik

Vi hjälper dig att: Segmentera bearbetningsplattformen så att den stämmer överens med de övergripande målen Identifiera, kontakta och bearbeta den verkliga maktbasen hos kundföretagen Planera och genomföra säljprocesser och kundmöten på ett påverkande och affärsmässigt sätt Behärska metoder för behovs-, argumentations- och invändningsteknik Utveckla en tydlig strategi och taktik i offertprocessen Arbeta med koncept- och […]

Hög servicegrad

Vi hjälper dig att utveckla era sälj- och affärsenheter genom att: Skapa motiverade team som utnyttjar individens och gruppens resurser på bästa sätt Säkerställa att ledningen stimulerar och förstärker ett säljande beteende Stärka gruppens säljtekniska färdighet Öka gruppens förmåga att förhandla och hantera kritiska situationer (missnöjda kunder, reklamationer mm) Resultatet är konkurrenskraftiga säljteam som med […]

Strategisk försäljning

Vi hjälper dig att: Identifiera och implementera effektiva säljprocesser Använda olika säljstrategier Ta fram interna rutiner och strukturer som säkrar att hela organisationen prioriterar på rätt sätt och allokerar resurser inom ramen för den strategiska kundbearbetningen Arbeta på alla nivåer med konceptförsäljning och inte bara produktförsäljning Ta fram en väl utvecklad BI (Business Intelligence) strategi […]

Nyckelkunder

Vi hjälper dig att skapa en struktur och fokus på era Key Account: Samtliga inblandade förstår hur de arbetar med sina Key Account Säkerställa mål och lednings-, kommunikations- och coachningsstrukturer inom ramen för en effektiv nyckelkundsbearbetning Stötta Key Account Managers i att ta fram skarpa Accountplaner Se till att det finns väl fungerande Account team, […]

Ledarskap och ledarutveckling

Utbildning och ledarskap –Varför är det viktigt att utvecklas som ledare? Kompetensutveckling: Ledarskap är en komplex uppgift som kräver en rad färdigheter och kunskaper, inklusive kommunikation, beslutsfattande, konflikthantering, och förmågan att inspirera och motivera andra. Utbildning ger ledare möjlighet att utveckla dessa färdigheter och förbättra sin kompetens. Effektivitet: En välutbildad ledare har en bättre förståelse […]

Customer Services

Xplan har tagit fram ett program för att utbilda och träna kundtjänstfunktionen där vi: Utvecklar individens serviceförmåga och kundmedvetenhet Lär ut hur man kan utnyttja företagets och gruppens resurser på bästa sätt Säkerställer att ledningen stimulerar och förstärker ett säljande beteende Stärker gruppens säljtekniska färdighet Öka gruppens förmåga att förhandla och hantera kritiska situationer (missnöjda […]

Beteendepsykologi

Vi utvecklar er förmåga i detta genom att: Lära ut grunderna i beteendepsykologi Träna deltagarna i hur ni identifierar olika personlighetstyper Träna på hur ni, med kännedom om er egen personlighetstyp, ska agera och hantera människor med olika profiler Gå igenom försvars- och hävdelsemekanismer och hur dessa hanteras En ökad kompetens i att identifiera och […]

Målstyrning och affärsplannering

Vi hjälper er med er målstyrning genom att: Identifiera verksamhetens kritiska framgångsfaktorer (KFF) Bryta ned dessa KFF på alla nivåer i organisationen Ta fram skarpa mätbara aktivitetsplaner Ta fram mallar och mätsystem för själva affärsplaneprocessen Säkerställa att er implementering av ett målstyrt arbetssätt blir framgångsrikt Vår operativa träning och coachning ger dig en totalleverans som […]

CRM implementering

CRM implementering

Tre framgångsfaktorer för att lyckas med er CRM implementering: Implementering av ett CRM-system anpassat till organisationens behov Att samtliga användare fullt ut och kontinuerligt läser in och analyserar relevant information Att både affärsledning och enskilda kundansvariga använder denna information till att identifiera rätt affärsstrategier och styra mot rätt aktiviteter Med vår hjälp blir ert CRM-system […]

Arbeta i team

Vi hjälper dig att skapa framgångsrika team som: Levererar tydliga mål och delmål med hjälp av skarpa handlingsplaner Är resultatorienterade och fattar objektiva beslut Har tydliga roller och ansvar i teamet och arbetar kreativt Har kompletterande personligheter i teamet Har en stark team-anda och kommunicerar öppet Mäter och utvärderar sin egen effektivitet Xplans mission är […]

Personlig effektivitet

Vi hjälper dig att använda tiden mer effektivt genom att: Arbeta med målstyrning Utifrån prioriterade mål göra en planläggning av stödjande aktiviteter Se till att allokera tid för genomförande av dessa aktiviteter Koncentrera återkommande aktiviteter till bestämda tidpunkter, i stället för att sprida ut dem Arbeta med dina planeringsverktyg på ett effektivt sätt Säkerställa att […]

Presentationsteknik

Vi lär dig hur du på ett professionellt sätt: Planerar och förbereder presentationer inför grupp Genomför gruppresentationer, där disposition, kroppsspråk, röstbehandling, presentationsmaterial mm hanteras Agerar som team i en gemensam gruppresentation Gör överenskommelser och får kunden att agera Det finns inga standardlösningar. Xplans arbete anpassas alltid till varje organisations specifika behov och situation.

Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik utbildning

I vår utbildning i förhandlingsteknik ger vi dig verktyg för att bli bättre på att: Påbörja en förhandling i rätt fas i säljcykeln Definiera förhandlingsrummet Skapa en värdebaserad förhandling Driva förhandlingen framåt Hantera krav och motprestationer Utbildning i förhandlingsteknik och affärsförhandling >> En bra förhandlingsteknik gör att: Du skapar en vinn/vinn-situation som bidrar positivt till […]

Affärsledning

Säljledning och affärsledning

Viktiga kompetensområden inom ledarskapsutveckling: Affärsplanering och målstyrning Personligt ledarskap Affärsmannaskap Informations- och framförandeteknik Att leda ett team Planerings- och utvecklingssamtal Etik och moral Vi tränar operativa säljledare att känna sig trygga i att: Bryta ner finansiella mål i tydliga säljmål och aktiviteter Se till att säljare och andra medarbetare med kundansvar har individuella mål och […]

Kompetensområden

Inom varje område beskriver vi viktiga utmaningar och vanliga problem som vi upplever att företag och organisationer kan hamna i. Vi visar också hur vi kan stötta dig och dina medarbetare på olika sätt för att nå resultat. Se nedan några exempel på hur vi kan hjälpa dig. Vilka är dina utmaningar? Vår kompetens och erfarenhet […]

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor